Over Ruinerwold Onderneemt

Onze organisatie staat voor: 
Een bijdrage leveren aan een levendige en vitale gemeenschap in Ruinerwold, waar het goed ondernemen is.

Hoe doen we dat: 
Er wordt voortdurend gewerkt aan een breed gedragen toekomstperspectief en een daarop gebaseerd uitvoeringsplan. Er zal een balans zijn tussen wat we willen en wat we kunnen. Uitgangspunt is dat de leden en het bestuur samen de schouders eronder zetten. Voor het creëren van een goed samenwerkingsklimaat wordt voortdurend aandacht besteed aan het binden en verbinden van de leden.
Voldoende aandacht voor de omvang van het ledental blijft een thema. Er wordt samengewerkt op bepaalde thema’s, zoals sponsoring, regionale doelstellingen, het ondernemersfonds en in het kader van de gebiedscoöperatie. Het organiseren van door de organisatie gewaardeerde activiteiten en evenementen, zal worden gestimuleerd en/of ondersteund, maar voor wat de uitvoering betreft zoveel mogelijk aan derden worden overgelaten. Er wordt aangesloten op de speerpunten van de gemeente voor zover die ook op Ruinerwold of de regio van waarde zijn. Eigen initiatieven daarvoor zullen worden aangedragen. De terreinen, waarop de organisatie zich actief zal richten om de leefbaarheid te bevorderen, zijn:

  1. De belangenbehartiging van de leden of samenhangende groepen daaruit
  2. De promotie en marketing van Ruinerwold en van het plaatselijke bedrijfsleven
  3. Goede voorzieningen voor de inwoners en voor de bedrijven
  4. Het stimuleren van activiteiten en evenementen
  5. De bevordering van recreatie en toerisme.
Hoe gaan de leden onderling met elkaar om: 
Er worden themabijeenkomsten georganiseerd, die tevens functioneren als netwerkbijeenkomsten. Elkaar kennen bevordert immers de binding en het onderling verbinden. Voorkomen wordt dat er een “wij/zij-cultuur” gaat ontstaan.  Het gaat immers om gezamenlijk geformuleerde en gedragen belangen, waar samen de schouders onder gezet moeten worden. Aan initiatieven van onderaf zal voldoende aandacht worden besteed. Gepoogd wordt om gezamenlijk dingen, die de gewenste ontwikkelingen en veranderingen in de weg staan, weg te nemen. Leden zullen elkaar “scherp houden” in het functioneren en elkaar informeren over relevante ontwikkelingen.

Zoek bedrijven

Of zoek op branche:

  • https://www.foxnangel.com/